واگذاری دستگاه‌های بدهکار به شهرداری قابل پذیرش نیست