سوریان در آمریکا کشتی نمی گیرد/ حضور حتمی تمامی مدعیان در انتخابی