تجمع اعتراضی علما و طلاب اصفهانی به اجرای حکم اعدام شیخ نمر/ گزارش تصویری