استخدام کمک حسابدار در یک شرکت معتبر واقع در استان تهران