احترام به حج و سایر شعائر اسلامی ویژگی ملت ایران است