همکاری‌ وزارت‌ صنعت و سازمان‌ مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف