راه اندازي آزمايشگاه جديد دردانشکده علوم پزشکي مراغه