گلایه پزشکیان از روند تصویب طرح ها در مجلس:همین طوری می گویند بنویسید، بدهید و تصویب کنیم