سرمایه‌گذاری فرهنگی بسیاری از هزینه‌های ترافیکی را کاهش می‌دهد