جشنواره ملی فیلم و عکس سلامت ارتقای نظام درمانی را به دنبال دارد