رییس قوه قضاییه: سران رژیم سعودی روی جاهلیت را سفید کردند