برداشت گیاهان دارویی از رویشگاه های هرمزگان ممنوع شد