برخورد قاطع با افراد متخلف منجر به ارتقاء سطح اعتماد عمومی نسبت به تشکیلات قضایی می‌شود