بیمه پر حاشیه کارگران ساختمان از راه رسید/ ناعدالتی در سهمیه‌بندی صدای انجمن‌های صنفی را درآورد