پیشنهاد وزیر بهداشت برای ساخت بیمارستان ویژه کودکان خیابانی در هر شهر