لزوم ساماندهی کودکان کار/عدم وجودبرنامه مشخص بعدازجمع آوری کودکان