هدف ما گفتمان سازی است/ برگزاری اردوی فعالان فکری فرهنگی در کاشان