بلندترین دیوار در محوطه های اقماری شهرسوخته کشف شد