مانور خواهران بسیجی برای مقابله با اغتشاش خیابانی (عکس)