آموزش مدیریت خشم به تهرانی‌ها در خانه‌های علم و زندگی محلات