کیفیت زندگی سالمندان نیازمند نگاه جامع مسئولان است