جایگاه مسجد برای مردم تبیین شود/ توجه به تفسیر مقارن