اعتصاب کارگران «قطار شهری اهواز» به هفدهمین روز رسید