اشاعه اندیشه های امام (ره) ترویج انسانیت و حریت است