اطرافیان قلعه‌نویی رابطه او را با ستاره‌ها را بهم زدند