حریفان دختران فوتبالیست در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند