افزایش حجم و زمان خرید تضمینی شیر خام و کاهش قیمت محصولات فرآوری لبنی