اگر تری گلیسرید بالا دارید، از این غذاها اجتناب کنید