اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی جو و ذرت در بورس کالا/بازار ثانویه محصولات کشاورزی تشکیل می شود