همکاری شهرداری تهران با وزارت جهادکشاورزی درخصوص مگس سفید