نشست خبری علی اصغر میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی