همدلی و همزبانی را در انتخابات به منصه ظهور برسانیم/ لزوم توجه به عدم برخورد شعاری با شعار سال