ذریه پاک امام کاظم؛ زمینه سازان بیداری اسلامی در منطقه