نماینده گناباد: اهداف ملت ایران جز با وحدت ملی و یک توافق خوب محقق نخواهد شد