انتشار بیست و سومین شماره پیام بهارستان در نمایشگاه کتاب