صرف هر نوع هزينه براي دانشگاه، نوعي سرمايه گذاري است