تعامل سه قدرت آسیایی با هدف فرو نشاندن جریان های تروریستی