اعضای هشتمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد مشخص شدند