آغاز همایش ملی بازاریابی ورزش با حضور رئیس کمیته ملی المپیک