دانش آموزان روستایی همدان در طرح بهداشت محرومیت زدایی قرار گیرند