«برف روی شیروانی داغ» به نمایشگاه کتاب آمد/ تبریک به میرکریمی