سومین رویداد ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود