پهپاد LILY کاربر را تعقیب کرده و از وی فیلم و عکس ثبت می‌ گیرد