روز کرمان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود