هشتمین کنگره سرطان پستان بستری مناسب برای همکاری تحقیقاتی با دنیاست