ارتش سوریه و مقاومت در منطقه «القلمون» پیشروی کردند