ملی پوشان هاکی سالنی پیروزی مقابل قزاقستان را جشن گرفتند