اختصاص دستگاه سونوگرافی پیشرفته به بیمارستان ولایت گرمی مغان