نماینده نهبندان توجه دولت به کار مضاعف در مناطق محروم را ضروری خواند