نگاه جالب روزنامه تلگراف به تحصیلات اعضای کابینه جدید انگلیس /حضور دو وزیر دیپلمه در دولت دیوید کامر